top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

PŮDY, SUBSTRÁTY, KOMPOSTY

 

Provádíme:

 • odběry vzorků

 • rozbory vzorků

 • agronomické hodnocení, doporučení hnojení

 

 Půdy

 • půdní dusík - stanovení minerálního dusíku (N-NH4, N-NO3)

 • přístupné živiny dle Mehlicha 3 – (P, K, Mg, Ca + pH/CaCl2)

 • KVK výpočtem dle Mehlicha 3

 • rizikové kovy - rozbor dle dle platné vyhlášky na ochranu zemědělského půdního fondu (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn)

 • mikroprvky – B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, S

 

Půdy - ovocné sady, zelinářství

 • těžké kovy - (Pb, Cd, Hg, Cr, As)

 • rozbor pro integrovaný systém pěstování ovoce, zeleniny

 

Sportovní a golfová hřiště

 • přístupné živiny dle Mehlicha 3  (P, K, Mg, Ca + pH/CaCl2) a KVK výpočtem

 • zrnitost - suché sítování

 • zrnitost - plavením

 

Zahradnické půdy, komposty, substráty

 • rozbor dle VŠÚOZ Průhonice:

sušina, spalitelné látky, objemová hmotnost

ve vodním výluhu: pH/H2O, vodivost, N-NO3, Na, Cl,

v Göhlerově výluhu: N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO

 • rozbor dle rakouské normy ÖNORM S 2021:

objemová hmotnost, pH/H2O, vodivost, obsah solí

ve výluhu CAL: P2O5, K2O, MgO

ve výluhu CaCl2: N-NH4, N-NO3

mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku

 • rozbor dle evropské normy EN 13037, EN 13038, EN 13041, EN 13650, EN 13651, EN 13652:

sušina, objemová hmotnost

ve výluhu CAT: pH, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO

ve vodním výluhu: pH, vodivost, N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, MgO, CaO

mikroelementy a rizikové kovy dle požadavku

 • komposty - vlhkost, spalitelné látky, N-celkový, poměr C:N, pH

 • totální obsahy živin – N,P2O5,, K2O, MgO, CaO

 • rizikové kovy - 9x (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn)

 

Agronomické hodnocení a doporučení hnojení

Na požádání zpracujeme hodnocení výsledků a vypracujeme doporučení hnojení a to obecné nebo na konkrétní plodinu.

 

Odběry vzorků

Zajistíme nezávislý odběr vzorků půd prováděný laboratoří

 • pro stanovení obsahu živin, mikroprvků a humusu

 • pro potřeby legislativy

 • pro agronomické zkoušení půd - AZP

 • pro integrovaný systém pěstování ovoce a zeleniny

Laboratoř je držitelem pověření ÚKZÚZ k provádění odběru půdních vzorků.

Odběry půd prováděné zákazníkem

V případě, že výsledky rozboru slouží pouze pro informaci a pouze pro potřebu zákazníka, může odběr provést sám zákazník. Způsob odběru zákazník provádí dle níže uvedených postupů.

 

Postup pro odběr půdního vzorku

Pro odběr lze použít sondýrovací tyč, rýč nebo lopatku. Odběr vzorku se provádí z profilu kořenového systému a to z více míst záhonu, půdního bloku, honu... Odebraná půda se důkladně promíchá a oddělí se dílčí reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 0,5 kg.

 

Odběr pro agronomické zkoušení zemědělských půd - AZP

Odběr se provádí sondýrovací tyčí - minimálně 30 vpichů na 1 vzorek:

 • Orná půda bramborářské a horské oblasti - ze 7 ha, z orničního profilu max. 30 cm

 • Řepařské a kukuřičné oblasti - z 10 ha, z orničního profilu max. 30 cm

 • Trvalé travní plochy - ze 7 ha, do hloubky 15 cm

 • Chmelnice - ze 3 ha, z hloubky 40 cm, přičemž se odstraňuje vrchní vrstva 10 cm

 • Vinice - z 2 ha s přihlédnutím na terénní vyrovnanost a členitost, z profilu 0-30 cm, 30-60 cm

 • Ovocné sady - ze 3 ha, z profilu 30 cm

 

Odběr pro stanovení půdního dusíku

Odběr vzorku se provádí z profilu kořenového systému a to z více míst záhonu, půdního bloku, honu...Odebraná půda se důkladně promíchá a oddělí se dílčí reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 0,5 kg. Vzhledem k nestálosti N-NH4 je nutno půdní vzorek uložit v chladu a v co nejkratší době dodat do laboratoře ke zpracování. V případě, že není možno vzorky předat nejpozději do druhého dne po odběru, je nutno je zamrazit. 

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová

mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz

vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová

mob.: 608 270 639, e-mail: cihlarova@agrocs.cz

agronom: Josef Zamastil

mob.: 731 192 184, e-mail: zamastil@agrocs.cz

vzorkař: Zdeněk Gajdoš

mob.: 604 761 205, e-mail: gajdos@agrocs.cz

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page