top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

ODPADY A KALY

 

Provádíme:

  • odběry vzorků

  • rozbory vzorků

  • hodnocení výsledků

 

Odpady

  • Odpady - dle platné legislativy – o podmínkách ukládání na skládky a jejich využití na povrch terénu

         Požadavky na skládkování - třída vyluhovatelnosti I, třída vyluhovatelnosti IIa , IIb; třída vyluhovatelnosti III;

         Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrch terénu - rizikové kovy: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V,   

         organické parametry: BTEX, PAU, EOX, C10 -C40, PCB;

         Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů vzorků odpadů;

         Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrch terénu - rizikové kovy: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V,

         Cu, Zn, Co, Ba, Be; organické parametry: BTEX, PAU, EOX, C10 -C40, PCB;

         Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů vzorků sedimentů.

Kaly

  • Kal z ČOV – dle platné legislativy – použití upravených kalů na zemědělské půdě

         Rizikové kovy – 8x (Cd, Pb ,Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn)

         Živiny (N-NH4, N-NO3, N-celk., P, K, Mg, Ca, pH, spalitelné látky) – doplňující stanovení k rizikovým kovům AOX , PCB, PAU

         termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp. – 5 vzorků na výstupu

  • Půda při použití kalu z ČOV – dle platné legislativy – použití upravených kalů na zemědělské půdě

          Rizikové kovy – 11x (As, Cd, Cr, Cu,  Hg, Ni, Pb, Zn, Be, Co, V)

          Agrochemické zkoušení půdy (P, K, Mg, půdní reakce pH)

          PCB, PAU

Vytěžená zemina, hlušina, sedimenty

  • Vytěžená zemina, hlušina, sedimenty = Odpady - dle platné legislativy – o podmínkách ukládání na skládky a jejich využití na povrch terénu

  • Sediment z vodních toků a rybníků - dle v.č.257/2009Sb. – pro využití na zemědělské půdě

         Rizikové kovy – 11x (Cd, Pb, Hg,  As, Cr, Cu, Ni, Zn, Be, Co, V)

         Organické parametry (BTEX, PAU, PCB, C10-C40, DDT)

  • Půda při použití sedimentu – dle v.č.257/2009 Sb. – využití sedimentů na zemědělské půdě

         Rizikové kovy – 11x (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb ,Zn ,Be ,Co, V)

         Organické parametry (PCB, PAU)

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová 

mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz

manažer vzorkování pevných materiálů a vedoucí oddělení: Mgr. Radka Cihlářová

mob.: 608 270 639, e-mail: cihlarova@agrocs.cz

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page