top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

NAŠE CERTIFIKÁTY

 

Laboratoř má zavedený systém kvality a podléhá dozoru ČIA a ÚKZÚZ.

Naše Zkušební laboratoř č. 1468 vlastní osvědčení o akreditaci vydané ČIA (Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., www.cia.cz)

Předmět akreditace:

Fyzikálně chemické a mikrobiologické analýzy pitných , podzemních, povrchových a odpadních vod, výluhů, půd, kompostů, substrátů, kalů, sedimentů, hnojiv, rostlinného materiálu, potravin a krmiv včetně odběru vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod, kalů a sedimentů v rozsahu uvedeném v příloze  osvědčení.

Laboratoř má oprávnění k provádění chemických rozborů půd

udělené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (www.ukzuz.cz)

Text oprávnění:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, pověřuje obchodní společnost AGRO CS a.s., Říkov, Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413 prováděním chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů v tomto rozsahu: stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH, stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově.

 

Pověření k odběru půdních vzorků

Pověření vydáno firmě AGRO CS a.s. Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Pověření k provádění odběru půdních vzorků pro agronomické zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 2 zákona č.156/1998 Sb. (o hnojivech).

Seznam certifikátů:

bottom of page