top of page
actual_HP_vcela_agrocs_edited_edited.jpg

Novinky

  • Obrázek autoraAgro CS

Novinky z kompostárny Jaroměř

Těm, kteří nás ještě neznají, si dovolujeme představit kompostárnu v Jaroměři. Kompostárna je umístěna v prostorech bývalé cihelny. Je provozována na 1,6 ha zpevněné, vodohospodářsky zajištěné plochy s živičným povrchem, ležícím v těsné blízkosti bioplynové stanice. Komplex je navržen v souladu s myšlenkou odpadového hospodářství o zacyklení odpadů – tedy dalším využití biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO), čistírenských kalů, dřevní štěpky a slámy.

Sloužíme jako koncový odběratel, který má oprávnění s tímto druhem odpadu nakládat. Přijímáme BRO a kal z ČOV z přilehlých měst a obcí. Dále spolupracujeme s okolními zemědělci, kteří dodávají další organickou komponentu do kompostu a to slámu. Kompostování u nás probíhá na základě aerobního procesu, tedy za pravidelného provzdušňování pomocí překopávače, a to vše v trojúhelníkových pásových zakládkách. Naším výsledným produktem je ÚKZÚZem (Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským) schválený a registrovaný průmyslový (zemědělský) kompost.


Kompostování jako takové je proces složitý a vyžaduje jasná pravidla a my se stále snažíme vše vylepšovat a modernizovat. Ne vždy se vše podaří, ale domnívám se, že každý neúspěch a překonaná překážka nás obohacují a posouvají dál. V roce 2019 bylo naším zařízením přijato 4 000 t BRO, 9 000 t čistírenských kalů a slámy. Dřevní hmotu vytříděnou z BRO si dále štěpkujeme a používáme do zakládek. Skladba zakládek je v poměru 40% kalů z ČOV a 60% organické hmoty. Do roku 2019 jsme vyrobené komposty přenechávali zemědělcům bezúplatně.

Od roku 2020 se nám podařilo dosáhnout našeho dlouhodobého cíle a vyrobené komposty prodáváme, doposud se nám podařilo prodat více jak 4 000 t kompostů. Naším cílem je prodej kompostů několikanásobně zvýšit. Doufáme, že zemědělci si začnou uvědomovat vážnost situace v otázkách úrodnosti půdy a návratu organiky do ní, s čímž samozřejmě souvisí i retence vody v půdách a stále více zmiňovaná eroze. Naše další plány do blízké budoucnosti jsou kromě navýšení výroby a prodeje kompostů, také modernizace našeho zařízení. Tato modernizace se bude v první řadě týkat nákupu nového překopávače, protože ten stávající je již léty opotřebovaný a přestává plnit svou funkci,. Tento nákup bychom rádi uskutečnili do konce roku 2020. Dále je naším cílem nahradit stávající hliněný val, který je po obvodu celé kompostovací plochy, betonovými prefabrikáty, čímž se odstraní problém se zaplevelováním a získá se větší výrobní a skladovací prostor. Toto by mělo proběhnout v horizontu následujícího půl roku. Plánem pro příští rok je rozšíření zpevněných, vodohospodářsky zajištěných ploch o cca 2500 m2.


Naší činností není jen kompostování, ale i snaha o rozvoj a výzkum v tomto odvětví. V rámci školních exkurzí se snažíme o šíření osvěty mezi mládeží. Byli jsme osloveni pořadateli festivalů, kteří se zaobírají následným nakládáním s odpady a ve spolupráci s ČZU Fakultou životního prostředí jsme zahájili pokus kompostování festivalového biologicky degradovatelného nádobí. Založili jsme několik malých „kyblíkových“ zakládek, kdy skladba je stejná jakou standardně u nás zakládáme a přidali jsme biologicky rozložitelné nádobí, a to otrubový tácek, bambusový tácek a příbor, papírový kelímek s PLA vrstvou, kelímky z BIOplastu, papírová krabička a třtinový papírový tácek. Jak to vše dopadlo, můžete zhlédnout v sekci divize Bioenergie ve videogalerii.


Comments


bottom of page