top of page
chemistry-3533039_1920_edited.jpg

akreditovaná

LABORATOŘ

zkoumáme mikrovesmír

VODY pitné, podzemní, povrchové, závlahové, odpadní

 

Provádíme:

 • odběry vzorků včetně vyhotovení akreditovaného protokolu o odběru

 • rozbory vzorků včetně vyhotovení akreditovaného protokolu o zkoušce

 • hodnocení pitné vody dle platné legislativy

Zajišťujeme:

 • zapůjčení vzorkovnic na odběr vzorků

Poradíme:

 • s odběry vzorků zákazníkem

 • s výběrem parametrů

Pitné vody

Kvalita vody dle zákona o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 252/2004 Sb.

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. určuje pravidla kontroly kvality pitné vody pro veřejnou potřebu, např. veřejné vodovody, veřejné a komerční studny. Rozbory dle této vyhlášky mohou sloužit i soukromým osobám k získání informace o kvalitě vody v jejich studnách či při kolaudaci rodinného domu.

Rozsah prováděného rozboru se řídí konkrétními požadavky zákazníka, u vody pro veřejnou potřebu na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).

Laboratoř zajišťuje zdarma zasílání výsledků rozborů pitných vod do registru Ministerstva zdravotnictví (IS PiVo). Tato služba se realizuje pouze při požadavku zákazníka.

Protokol o zkoušce se vyhotovuje včetně hodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů.

Příklady nejčastěji prováděných rozborů dle v.č.252/2004 Sb.:

 • Mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru ( např. kolaudace staveb s veřejným vodovodem): koliformní bakterie, Escherichia coli, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, chlor volný

 • Krácený rozbor (např. pravidelná kontrola vody ve vodovodu, informace o kvalitě vody v soukromé studni): chuť, pach, barva, zákal, konduktivita (měrná el. vodivost), pH, CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, železo, mangan, koliformní bakterie, Escherichia coli, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, chlor volný  

 • Úplný rozbor v rozsahu dle konzultace se zákazníkem (např. pravidelná kontrola kvality vody ve vodovodu či veřejné studni): ukazatele senzorické, mikrobiologické, chemicko fyzikální, kovy, organické látky, pesticidy

 • Informativní rozbory slouží pouze pro informativní účely pH, tvrdost vody (obsah vápníku a hořčíku), dusičnany, železo,...

Podzemní, povrchové a závlahové vody

 • Rozbor surové a upravené vody v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v aktuálním znění

 • Rozbor odebírané podzemní a povrchové vody dle příloh č. 1 a 2 vyhlášky MZe č. 20/2002 Sb. a novela vyhlášky č. 93/2011 Sb. v aktuálním znění

 • Rozbor průsakové a podzemní vody z monitorovacích vrtů na skládkách odpadů, u čerpacích stanic pohonných hmot

 • Rozbor povrchové vody za účelem výpočtu směšovací rovnice dle nařízení vlády

 • Rozbor povrchové vody z rybníků a vodních nádrží

 Odpadní vody

 • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 • Rozbor odpadní vody vypouštěné do vody povrchové pro výpočet poplatku dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění (vodní zákon) a Nařízení vlády č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu

 • Rozbor odpadní vody v rozsahu dle Vyhlášky č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Rozbor odpadní vody v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se udává rozsah a četnost měření odpadních vod z ČOV a splaškových odpadních vod nezakončených ČOV

 • Rozbor odpadní vody podle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

 • Rozbor odpadních vod z ČOV pro potřeby zajištění správné technologie a kontroly čištění odpadních vod v rozsahu daném vodoprávním rozhodnutím a jinými předpisy

 • Rozbor odpadní vody z domovních ČOV a septiků

 

Odběry vzorků

 • Odběry zajištěné laboratoří probíhají podle postupů schválených ČIA. Na každý odběr vystavuje akreditovaný protokol o odběru

 • Odběry zajištěné zákazníkem  jsou mimo zodpovědnost laboratoře a protokol o odběru nevystavujeme. Každý zákazník má možnost proškolení o odběru vzorku pracovníkem laboratoře.

 

 

KONTAKTY

tel.: 491 457 148, 491 457 161

e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz

vedoucí laboratoře: Ing. Martina Šimberová

mob.: 737 981 929, e-mail: simberova@agrocs.cz

vedoucí oddělení: Jana Schneiderová

mob.: 604 932 411, e-mail: schneiderova@agrocs.cz

Pracovní doba pondělí až pátek: 6.30 - 15.00 hod.

bottom of page