Služby

Provádíme odběry a rozbory vzorků

  
Vodní hospodářství, vodovody, kanalizace, ČOV
- vody pitné                                                                                         
- vody podzemní
- vody povrchové
- vody odpadní
- vody závlahové
 
 
Odpadové hospodářství
- odpady, kaly, sedimenty z rybníků a vodních toků, vytěžené zeminy a hlušiny
 
Bioplynové stanice
- kontrola vstupů, digestátu, fugátu, separátu, výstupu dle vyhl.č. 341/2008 Sb.
- poradenství
 
Zemědělství, sady , lesy, zahradnictví
- půdy, komposty, substráty, hnojiva minerální i organická
- kaly pro přímou aplikaci na zemědělskou půdu
- biomasa, rostlinný materiál, krmiva
- vody závlahové, odpadní, silážní
- integrovaný systém pěstování ovoce a zeleniny - stanovení rizikových kovů
 
 
Agroslužby pro přesné zemědělství
- odběry půd - na základě pověření ÚKZÚZ
- napojení na satelitní systém – GPS, mapování - systém SOILECTION, komerční mapování
- zpracování plánů hnojení, agroevidence
 
 
Krmivářství
- kompletní posouzení kvality krmiv
 
 
Kolaudační řízení
- vody pitné z vodovodní sítě a vody ze studní komerčních, veřejných i soukromých
- vodotěsnost jímek
 
 
Odběry vzorků
- v celé šíři nabídky, nestranný odběr podle platných ISO norem a „Plánů odběrů"